Španělština začátečníci

Španělština
hláskování slov (španělská abeceda); rod podstatných jmen (rod mužský a ženský); množné číslo podstatných jmen; člen (určitý, neurčitý); časování sloves v přítomném čase (pravidelná na -AR, nepravidelné sloveso SER); tvoření otázek,
časování sloves v přítomném čase (pravidelná na -ER, -IR, nepravidelné slovesa TENER, HACER, PODER); číslovky základní; shoda podstatného a přídavného jména,
časování sloves v přítomném čase (DECIR, ESTAR, IR, SALIR, OÍR, QUERER, SABER); užití slovesa SER - být; nejčastější předložky a předložkové výrazy pro označení místa (A, DE, EN, HACIA, ENFRENTE DE); osobní zájmena ve funkci podnětu
časování sloves v přítomném čase (VENIR, VER); časování zvratných sloves; vazba IR A + infinitiv; přímý a nepřímý předmět vyjádřený podstatným jménem; číslovky základní - pokračování,
časování sloves v přítomném čase (CONOCER); existenciální vazba HAY; stupňování přídavných jmen (pravidelné a nepravidelné tvary, užití)
časování sloves v přítomném čase (PONER, TRAER); příčestí minulé; složený minulý čas; vazba TARDAR EN + infinitiv; přímý a nepřímý předmět vyjádřený nepřízvučným tvarem osobního zájmena; tvary zájmen užívaných s předložkami; označování data

Učebnice pro tento kurz:
1) Fiesta - 1 (Fraus)
Jana Králová, Milada Krbcová, Alena Dekanová, Pablo Chacón Gil
První díl učebnice Fiesta je pro začátečníky. Jeho zvládnutí umožní studentům obstát v běžných situacích denního života ve španělsky mluvícím prostředí. Hlavní text lekce je dialogického charakteru, doplněný o barevné ilustrace a jednoduché autentické dokumenty. Za texty následuje slovní zásoba lekce a frazeologie. Na mluvnický výklad navazují tři bloky cvičení.
2) Španělština (Státní pedagogické nakladatelství Praha)
Libuše Prokopová

Kód 190309
Název Španělština začátečníci
Místo konání DDM Luhačovice
Hlavní vedoucí Iveta Kozubíková
Věková skupina 16-60 let
Vybavení na kroužek přezůvky
Jiná ujednání lichý týden PO, sudý týden ČT
Cena 2. pololetí 1000,- Kč
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 06.02.2020
Datum ukončení 28.05.2020
Dny konání PO 19:15-20:15
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí poslední 3 místa